Lista proiectelor de succes a regiunii Nord-EstTitlul - "Îmbunatatirea conditiilor de mediu si de viata in municipiul Roman prin amenajarea parcului Zavoi"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Roman

Valoarea totală a proiectului este de 4.295.562,76 lei, din care, finanţare nerambursabila în valoare de 4.103.379,30 lei lei, asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 – "Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".

Prioritatea de Investiții - 5.2. – "Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului".


Descriere proiect

Obiectivul general aal proiectului il reprezinta “Îmbunatatirea factorilor de mediu si a conditiilor de viata în municipiul Roman, prin refunctionalizarea terenului si a suprafetei degradate neutilizate, în scopul ameliorarii si revitalizarii mediului urban”.

Obiectivele specifice vizate si realizate prin proiect:

 • Refacerea patrimoniului natural al Municipiului Roman, incluzând elemente culturale si sociale;
 • Amenajarea unui loc de agrement, de recreere si zona verde a Romanului si reducerea poluarii aerului;
 • Înfiintarea si amenajarea unui parc nou, cu spatii verzi, prin însamântare cu gazon;
 • Înfiintarea locurilor de joaca pentru copii;
 • Amenajarea aleilor pietonale principale si secundare, cu diferite specii de plante;
 • Înfiintarea unui amfiteatru - gradene cu scena;
 • Realizarea pistelor pentru biciclisti;
 • Realizarea unui derdelus pentru sanii;
 • Realizarea de amenajari peisagistice;
 • Îmbunatatirea aspectului urbanistic al municipiului Roman;
 • Crearea unui confort urban pentru populatia municipiului Roman si din zonele învecinate;
 • Crearea de locuri de munca pe perioada implementarii proiectului si a 11 locuri permanente de munca dupa implementarea proiectului.

Grupurile tinta sunt formate din beneficiari directi si indirecti, impactati pozitiv prin implementarea acestui proiect.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt:

 • locuitorii municipiului Roman si ai zonelor învecinate (cca 220.000 persoane) care vor beneficia de activitatile de agreement adresate adultilor cât si copiilor, ce se vor desfasura în aceasta zona;
 • turistii (minim 7.500 de persoane / an, cu o estimare a cresterii numarului de turisti în urmatorii 20 de ani;
 • persoanele ce vor fi angajate pe cele 11 locuri noi de munca înfiintate prin implementarea proiectului, persoane care îsi vor dezvolta abilitatile si competentele profesionale si vor beneficia de rezultatele finale ale proiectului.

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt:

 • membrii grupurilor din care fac parte beneficiarii directi;
 • comunitatea locala care va beneficia de îmbunatatirea calitatii factorilor de mediu si a calitati vietii;
 • societatea, in ansamblu, prin schimbarea mentalitatii si atitudinii populatiei, prin constientizarea importantei valorificarii cadrului natural local si formarea unei orientari spre responsabilitate, calitate si performanta;
 • sectoarele: social, economic si turistic, la nivel local, judetean si regional.

Beneficiarii proiectului au fost consultati si implicati în procesul de concepere a acestuia prin sondaje de opinie, prin dialog direct cu cetatenii si prin dezbateri publice organizate în sediul primariei municipiului.

Proiectul raspunde cerintei locuitorilor municipiului Roman, de a fi amenajate spatii verzi si pentru agrement. Primaria Municipiului Roman considera ca fiind esential rolul si implicarea populatiei în activitatile initiate, în conceperea si implementarea acestui proiect.


Titlul - "Dotarea infrastructurii ambulatoriului de specialitate Adulti si Copii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Judetul Bacau

Valoarea totală a proiectului este de 8.940.557,67 lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 8.714.764,98 lei ((98,00% din valoarea eligibila a proiectului), asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 8 – "Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale".

Prioritatea de Investiții - 8.1. – "Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului il reprezinta “Cresterea nivelului de accesibilitate a ofertei de servicii de asistenta medicala a Ambulatoriului de Specialitate Adulti si Copii, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau, in vederea eficientizarii sistemului de sanatate si a reducerii inegalitatilor, in ceea ce priveste starea de sanatate a populatiei judetului Bacau”.

Dotarile prevazute prin proiect au ca scop eficientizarea sistemului de sanatate de la nivelul judetului Bacau, prin reducerea internarilor evitabile si accesibilizarea ofertei de servicii de asistenta in cadrul Ambulatoriului de Specialitate Adulti si Copii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau.

Prin implementarea proiectului se urmareste:

 • Cresterea nivelului calitativ al actului medical in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau, prin dotarea Ambulatoriului Adulti si Copii;
 • Scaderea timpului necesar pentru diagnosticare si tratament, ca urmare a dotarii cu aparatura moderna si performanta a Ambulatoriului;
 • Cresterea accesibilitatii pacientilor la serviciile medicale oferite;
 • Intensificarea adresabilitatii pacientilor fata de serviciile oferite;
 • Cresterea calitatii serviciilor medicale oferite.

Obiectivele specifice vizate si realizate prin proiect:

 • Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău cu un număr de 1574 echipamente și dotări;
 • Facilitarea accesului la serviciile de asistenta medicala ale Ambulatoriului de Specialitate Adulti si Copii, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau, pentru un numar de minim 117.118 beneficiari de infrastructura medicala, pana la finalul implementarii proiectului.

Grupurile tinta sunt formate din beneficiari directi si indirecti, impactati pozitiv prin implementarea acestui proiect.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt:

 • pacientii Ambulatoriului de Specialitate Adulti si Copii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau (117.118 persoane estimate pentru anul 2019);
 • personalul medical din cadrul Ambulatoriului de Specialitate Adulti si Copii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau (104 persoane).

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt:

 • personalul medical din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau (2030 de angajati);
 • insotitori (persoane din familia bolnavului), apartinatori;
 • vizitatori (membri ai familiei bolnavului sau alte categorii de persoane care intra in relatie cu bolnavii sau cu personalul medical si paramedical) etc;
 • Judetul Bacau (investitia realizata prin prezentul proiect va servi ca model pentru alte autoritati publice locale din judet si/sau Regiunea Nord Est);
 • populatia Judetului Bacau si/ sau a Regiunii Nord Est, care va beneficia de servicii medicale la standarde superioare.

Titlul - "Reabilitare termica imobil Scoala „George Enescu”"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Moinesti

Valoarea totală a proiectului este de 6.579.304,72 lei, din care, valoare totala eligibila, 3.218.602,57 lei, iar finanţarea nerambursabila, în valoare de 3.154.230,52 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 – "Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon".

Prioritatea de Investiții - 3.1. – "Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea eficientei energetice a cladirii publice de invatamant - Scoala generala „George Enescu”, prin realizarea unor lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii, precum si a unor lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire / a sistemului de furnizare a apei calde de consum, lucrari de instalare a sistemelor de ventilare, lucrari de modernizare a instalatiei de iluminat.

Prin proiect, s-au implementat masuri de eficienta energetica pentru corpurile de cladire vizate, cu scopul de a:

 • Imbunatati conditiile de igiena si confort termic;
 • Reduce pierderile de caldura si a consumurile energetice;
 • Reduce costurile de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;
 • Reduce emisiile poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie, conducand la utilizarea eficienta a resurselor de energie;
 • Implementa un sistem alternativ de producere a energiei electrice, pentru alimentarea instalatiilor de preparare apa calda si un sistem de ventilatie al cladirilor.

Obiectivele specifice vizate si realizate prin proiect:

 • Reducerea, pana in anul 2019, a emisiilor echivalent CO2 cu mai mult de 40% fata de emisiile initiale, prin executarea de lucrari de reabilitare termica a Scolii „George Enescu”, prin anveloparea cladirii, conform propunerilor din auditul energetic si din documentatia de avizare a lucrarilor de interventie;
 • Reducerea, pana in anul 2019, a consumului anual specific de energie cu mai mult de 40% fata de consumul initial (kwh/ mp/ an), prin scaderea pierderilor de caldura, ca urmare a inlocuirii retelei de distributie a caldurii si a recuperarii caldurii, cu ajutorul unui sistem de ventilare cu recuperare;
 • Reducerea, pana in anul 2019, a consumului anual specific de energie primara, cu mai mult de 40% fata de consumul initial (kwh/ mp/ an), prin inlocuire instalatii de iluminat, montare corpuri de iluminat cu LED, sistem integrat de iluminat cu senzori de prezenta si crepusculari;
 • Reducerea consumului anual specific de energie (kwh/ mp/ an), pana in anul 2019, prin montarea de panouri fotovoltaice, pentru producerea energiei electrice necesare alimentarii boilerelor, pentru prepararea apei calde de consum.

Grupurile tinta sunt formate din beneficiari directi si indirecti, impactati pozitiv prin implementarea acestui proiect.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt:

 • elevii inscrisi la scoala George Enescu;
 • cadrele didactice si personalul tehnic si administrativ al scolii, administratia publica locala.

Elevii, cadrele didactice si personalul angajat al Scolii George Enescu beneficiaza in mod direct de rezultatele proiectului: 713 de elevi si 54 de angajati (43 - personal didactic, 4 - personal didactic auxiliar, 7 - personal nedidactic) beneficiaza de un spatiu de lucru reabilitat din punct de vedere al eficientei termice, al aspectului locatiei si al utilitatilor disponibile.

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt:

 • Municipiul Moinesti, printr-un grad mai scazut de emisii de CO2 si un consum anual de energie primara mai scazut;
 • Operatorii economici locali si regionali, prin dezvoltarea unor relatii comerciale cu unitatea administrativ teritoriala pentru implementarea proiectului (firme de proiectare/ consultanta, firmele de constructii din regiune, precum si cele de materii prime in constructii, producatorii de componente pentru obiectivul de investii (PVC, circuite electrice etc.).
1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13

Titlul - "Înfiintarea unui centru de zi și a unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, în Orasul Ștefănești, Județul Botoșani"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ștefănești, Județul Botoșani

Valoarea totală a proiectului este de 3.164.729,38 lei, incluzând o valoare totala eligibila de 3.102.562,38 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 3.040.510,87 lei (98,00% din valoarea eligibila a proiectului), este asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 8 – "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale".

Prioritatea de Investiții - 8.1. – "Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului persoanelor vârstnice din orașul Ștefănești (în special a celor cu nevoi complexe), la servicii sociale de proximitate și asigurarea premiselor pentru o dezvoltare locală echitabilă, prin reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii de servicii și înființarea unui centru multifuncțional de servicii sociale, în sistem integrat (destinat furnizării de servicii specifice centrelor de zi și unităților de îngrijire la domiciliu).

Obiectivele specifice vizate de proiect:

 • Îmbunătățirea caracteristicilor infrastructurii existente, prin lucrări de reabilitare, modernizare și asigurarea dotărilor necesare pentru funizarea de servicii sociale specifice centrelor de zi, conform standardelor aplicabile, în vederea promovării participării sociale active și demne, prelungirii duratei de viață sănătoasă și îmbunătățirii calității vieții unui număr minim de 100 de persoane vârstnice aflate în dificultate, din orașul Ștefănești;
 • Dezvoltarea infrastructurii și asigurarea dotărilor corespunzătoare pentru înființarea unor servicii sociale și socio-medicale specializate (îngrijire la domiciliu) în vederea asigurării unui grad mai ridicat de independență și siguranță și pentru reducerea riscului de instituționalizare a unui numar de minim 50 de persoane vârstnice cu nevoi de ingrijire de lungă durată din orașul Ștefănești;
 • Diversificarea ofertei locale de servicii sociale destinate grupurilor vulnerabile din orașul Ștefănești și întărirea capacității tehnice și operaționale a autorităților locale de a veni în întâmpinarea problemelor specifice și de a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup ale persoanelor vârstnice aflate în dificultate, prin înființarea (licențierea) de servicii sociale specifice centrelor de zi și unităților de îngrijire la domiciliu.

Grupul țintă de referință al proiectului este reprezentat din persoanele vârstnice (cu vârste peste 65 de ani) din orașul Ștefănești, cu domiciliul pe raza uneia dintre localitățile care intra în componența UAT Ștefănești (Ștefănești Târg, Ștefănești sat, Badiuți, Bobulești și Stanca), respectiv 1.067 de persoane - conform Recensământului populației și locuințelor din anul 2011.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt:

 • Minimum 100 de persoane varstnice, care vor beneficia de serviciile sociale, medicale si socio-profesionale acordate in cadrul centrului de zi, respectiv: consiliere psiho-sociala si informare, socializare si petrecerea timpului liber, terapii de recuperare si relaxare, organizare si implicare in activitati comunitare si culturale, asistenta si suport pentru familia pers. varstnice, suport pentru realizarea activitatilor administrative etc.;
 • Minimum 50 de persoane varstnice cu limitari severe (batrani singuri, care nu beneficiaza de sprijin din partea altor persoane) care vor beneficia de ajutor pentru realizarea activitatilor de baza si/sau instrumentale ale vietii curente, informare, evaluare, ingrijire personala, terapii de recuperare, ingrijiri medicale, activitati de amenajare si adaptare a mediului ambiant si alte forme de ajutor acordat de personalul unitatii de ingrijire la domiciliu;
 • Familiile / rudele persoanelor varstnice care vor beneficia de serviciile de asistenta si suport acordate in cadrul centrului multifunctional - prin faptul ca vor dobandi competente pentru a gestiona problemele specifice ale persoanelor varstnice in vederea asigurarii unei mai bune ingrijire a acestora;
 • Personalul nou angajat in cadrul centrului, care va beneficia de un loc de munca si totodata de oportunitati de dezvoltare profesionala inclusiv prin formare/informare specifica, in vederea furnizarii de servicii la standarde inalte de calitate;
 • Serviciul de asistenta sociala, prin asigurarea infrastructurii si dotarilor de specialitate, necesare furnizarii unei game variate de servicii sociale, adaptate nevoilor grupului tinta.

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt:

 • Bugetul local, urmare a faptului ca proiectul permite realizarea unei investitii foarte importante pentru comunitate, care, in lipsa proiectului, ar fi trebuit suportata exclusiv din surse proprii, fapt ce nu ar fi permis dezvoltarea unor servicii atat de complexe;
 • Sistemul asigurarilor de sanatate, prin faptul ca serviciile dezvoltate vor conduce la prelungirea duratei de viata sanatoasa a beneficiarilor directi si, in consecinta, la eliminarea presiunii create asupra bugetului asigurarilor de sanatate cu ingrijirea in sistem rezidental sau spitalizarea indelungata a persoanelor varstnice. Astfel, proiectul va fi un instrument esential pentru accesibilizarea serviciilor medicale si transferul ingrijirii la nivelul comunitatii, in acord cu strategiile nationale in domeniu si angajamentele comunitare asumate de catre tara noastra;
 • Comunitatea locala, prin cresterea gradului de implicare a persoanelor varstnice in actiuni de voluntariat organizate in cadrul centrului;
 • Sistemul de servicii sociale, prin diminuarea cheltuielilor cu valoarea indemnizatiilor de somaj si a altor ajutoare platite catre forta de munca, care pana la infiintarea centrului, nu avea un loc de munca (economii rezultate ca urmare a angajarii de personal in cadrul centrului).
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

Titlul - "Recompartimentare, modernizare spații de învățământ, cu păstrarea funcționalului existent"

Beneficiarul investiției – Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din judetul Iași

Valoarea totală a proiectului este de 5.521.399,45 Euro, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 5.448.520,21 Euro, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 10 – "Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale".

Prioritatea de Investiții - 10.1. – "Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobindirea de competențe și învațare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare".


Descriere proiect

In urma implementării proiectului, imobilul a devenit un spațiu modern, dedicat activității didactice (disciplinelor preclinice) ale Facultății de Medicină Generală, putând asigura participarea simultană la un proces educațional la standarde europene pentru 1833 de studenți. Imobilul are șase amfiteatre, cu câte 120 de locuri – cu posibilitatea ca, prin unirea a două amfiteatre, să se obțină unul cu 240 de locuri.

In completare bazei didactice, imobilul dispune și de o Aulă modernă, cu 230 de locuri, unde vor avea loc conferințe, congrese și alte manifestări ale universitătii, precum și de o sală de documentare IT. De asemenea, au fost amenajate și dotate săli de lucrări, cabinete ale cadrelor didactice, iar la etajele doi și trei va funcționa Centrul de Abilități Fundamentale.

Finalizarea acestui proiect a permis atât extinderea spaţiilor pentru activitatea didactică, cât și îmbunătățirea capacității universității de a anticipa și răspunde cerințelor pieței privind standardele de calitate academică, de a dezvolta noi programe, pentru a oferi studenților competențe-cheie și competențe cross-disciplinare.

Investiția va contribui la creșterea angajabilității absolvenților învățămantului superior medical în sectoare competitive și de specializare inteligentă: Sănătate și Tehnologie Infomațională.

1 / 33
2 / 33
3 / 33
4 / 33
5 / 33
6 / 33
7 / 33
8 / 33
9 / 33
10 / 33
11 / 33
12 / 33
13 / 33
14 / 33
15 / 33
16 / 33
17 / 33
18 / 33
19 / 33
20 / 33
21 / 33
22 / 33
23 / 33
24 / 33
25 / 33
26 / 33
27 / 33
28 / 33
29 / 33
30 / 33
31 / 33
32 / 33
33 / 33

Titlul - "Crearea unui spatiu de agrement si loisir in statiunea balneo-climaterica Vatra Dornei"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Vatra Dornei

Valoarea totală a proiectului este de 2.977.271,83 lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 2.917.726,39 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 7 – "Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului".

Prioritatea de Investiții - 7.1. – "Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului il reprezinta punerea in valoare a potentialului turistic al statiunii balneo climaterice Vatra Dornei, prin crearea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente.


Obiectivele specifice vizate si realizate prin proiect:

 • Realizarea unui teren de tenis/ baschet imprejmuit, cu o suprafata de 700 mp, in statiunea balneo-climaterica Vatra Dornei;
 • Amenajarea unui teren multisport (acoperit pe timp de iarna cu balon presostatic), cu suprafata de 1042,45 mp in statiunea balneo-climaterica Vatra Dornei;
 • Cresterea numarului de vizitatori in statiunea balneo-climaterica Vatra Dornei, de la 46.200 la 55.700, prin oferirea de posibilitati multiple de agrement si loisir in cadrul spatiului creat prin proiect;
 • Construirea a 676 mp de piste biciclete (cu sens unic);
 • Realizarea a 1620 mp alei pietonale;
 • Crearea unui spatiu de agrement si loisir cu o suprafata de 13.248 mp, in statiunea balneo- climaterica Vatra Dornei.
 • Cresterea numarului mediu de salariati in statiunea turistica balneo-climaterica Vatra Dornei cu 69 salariati.

Grupul tinta:

Beneficiarii directi sunt utilizatorii spatiului de agrement si loisir creat prin proiect, atat turistii sositi in statiunea balneo-climaterica Vatra Dornei, cat si locuitorii municipiului Vatra Dornei si din zonele sub-limitrofe. Spatiul de agrement va fi frecventat atat de copii, tineri, adulti si batrani, femei si barbati, persoane cu nevoi speciale. Avand in vedere diversitatea utilizatorilor spatiului de agrement si loisir, a fost conceput un proiect ce ofera multiple posibilitati de petrecere a timpului liber, atat pentru o anumita categorie de vizitatori (de exemplu zona de joaca pentru copii), cat si pentru toate categoriile de vizitatori (terenul multisport, terenul de tenis, zona de fitness, pista de biciclete). Pentru persoanele cu nevoi speciale, s-a avut in vedere dotarea corespunzatoare. Astfel, in zona de agrement / joaca pentru copii, se va amplasa un echipament de joaca adecvat copiilor cu dizabilitati. In zona pentru fitness/ joaca in aer liber, a fost prevazut un aparat fitness pentru persoanele cu nevoi speciale.

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt:

 • 70 de angajati, care vor beneficia de cele 69 locuri de munca, ce se vor crea in statiunea balneo-climaterica Vatra Dornei si de locul de munca creat prin proiect, prin implementarea proiectului, precum si familiile acestora, care vor avea conditii mai bune de trai;
 • Un numar de 7 noi afaceri care vor fi infiintate, ca urmare a implementarii proiectului, identificate prin consultare publica;
 • UAT Municipiul Vatra Dornei, initiatorul proiectului, va beneficia de venituri suplimentare Ia bugetul de venituri si cheltuieli, datorita impozitelor de Ia agentii economici ai municipiului, a caror cifra de afaceri se previzioneaza a fi in crestere. Acest fapt va putea sprijini implementarea altor proiecte, avand drept rezultat dezvoltarea urbana locala si indeplinirea obiectivelor strategice, prevazute in “Strategia de Dezvoltare Economico-Sociala a Municipiului Vatra Dornei cu Orizontul de timp 2014-2020”;
 • Agentii economici din municipiul Vatra Dornei, (minim 70 agenti economici), in special cei cu obiect de activitate in domeniul serviciilor si comertului, a caror cifra de afaceri va creste ca urmare a implementarii acestui proiect care va avea ca efect atragerea turistilor in municipiul Vatra Dornei, precum si prelungirea sejurului in statiune, datorita ofertei diversificate de petrecere a timpului liber in spatiul de agrement si loisir.
1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16

Titlul - "Revitalizarea zonei de agrement urbane din zona lacului de acumulare SIRET – ROGOJESTI"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Siret, din judetul Suceava

Valoarea totală a proiectului este de 9.737.782,22 lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 8.082.503,18 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 – "Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".

Prioritatea de Investiții - 5.2. – "Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului".


Descriere proiect

Investitia s-a realizat in orasul Siret, cu o populatie de 9.720 locuitori si cu aproximativ 12 ha de spatii verzi (conform INS, 2015), cu o medie de aproximativ 12 mp/locuitor.

Suprafata vizata de proiect nu era inclusa in registrul spatiilor verzi, fiind, de fapt, faleza de pe malul drept al raului Siret, desfasurata intre podul peste raul Siret (de pe DN2/E85) si pana la marginea lacului de acumulare Siret-Rogojesti.

Dupa ce, in anii 1960, s-a construit digul de protectie al raului Siret, aceasta faleza a inceput sa fie treptat folosita de locuitorii orasului pentru petrecerea timpului liber. Cu timpul insa, din cauza lipsei amenjarilor, zona nu a mai prezentat interes si a inceput sa fie folosita doar ca o zona de tranzit intre 2 cartiere ale orasului Siret.

In jurul anului 1986 s-au facut unele lucrari de amenajare a falezei, si anume o alee astfaltata si un sistem de iluminat. Aceste lucrari s-au facut in acelasi timp cu lucrarile pentru redeschiderea liniei de cale ferata Siret-Dornesti, aceasta faleza aflandu-se vis-a-vis de gara orasului Siret. In perioada 1986-1990, locatia a fost folosita din nou de catre locuitorii orasului Siret pentru petrecerea timpului liber, datorita locatiei in proximitatea orasului Siret si a peisajului natural frumos.

Dupa anul 1990, urmare a insuficientei fondurilor pentru intretinere si reparatii, zona a inceput sa se degradeze. Chiar daca s-au mai efectuat unele lucrari de toaletare, starea de degradare a zonei s-a accentuat, devenind o zona abandonata, iar dupa 2008, cand s-a inchis gara orasului Siret, zona a intrat intr-un declin pronuntat, vegetatia salbatica ingloband aproape in intregime acest teritoriu.

Obiectivul general al proiectului a fost sa contribuie la indeplinirea obiectivului global de “Reconversie si refunctionalizare terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii”.

Obiective Specifice:

 • Extinderea suprafetei spatiilor verzi din orasul Siret cu o suprafata de aproximativ 17.000 metri patrati;
 • Dotarea spatiilor verzi din proiect cu mobilier urban si crearea de facilitati de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Grupurile tinta care vor beneficia de rezultatele proiectului: locuitorii orasului Siret, vizitatori si turisti.

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12

Titlul - "Reabilitarea termica a cladirilor Spitalului Orasenesc Buhusi"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Buhusi

Valoarea totală a proiectului este de 6.395.477,42 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 5.388.591,77 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 – "Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon".

Prioritatea de Investiții - 3.1. – "Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului este "Cresterea eficientei energetice pentru cladirile Spitalului Orasenesc Buhusi"; el contribuie la atingerea Obiectivului specific al Prioritatii de Investitii "Cresterea eficientei energetice în cladirile publice, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari". Atingerea Obiectivului general al proiectului se va realiza prin indeplinirea indicatorilor de proiect, care prevad scaderea consumului anual de energie primara, scaderea anuala a gazelor cu efect de sera si cresterea ponderii de energie primara din surse regenerabile.

Obiective Specifice:

 1. Scaderea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera, generate de cladirile Spitalului Orasenesc Buhusi, cu aproximativ 60%. Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea a doua categorii de solutii tehnice
  1. solutii tehnice care contribuie la scaderea consumului de energie si, implicit, la scaderea emissilor de gaze cu efect de sera, prin interventia asupra pierderilor de energie:
   • realizarea anveloparii cladirii prin: izolare pereti subsol, izolare pereti supraterani, izolarea pardoselii pe sol, izolarea planseului peste ultimul nivel, inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie eficienta energetic;
   • realizarea unui sistem de ventilare cu recuperare de caldura - modernizarea energetica a instalatiilor interioare.
  2. solutii tehnice care presupun asigurarea unei parti din energia necesara cladirii, din resurse regenerabile, care nu produc gaze cu efecte de sera:
   • instalarea de panouri solare pentru asigurarea apei calde menajere necesare spitalului;
   • instalarea de panouri fotovoltaice care vor asigura o parte din energia electrica necesara functionarii spitalului.
 2. Scaderea consumului anual de energie primara necesar pentru functionarea cladirilor Spitalului Orasenesc Buhusi, cu aproximativ 60%. Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea a doua categorii de solutii tehnice:
  1. solutii tehnice care contribuie la scaderea consumului de energie prin interventia asupra pierderilor de energie:
   • realizarea anveloparii cladirii prin: izolare pereti subsol, izolare pereti supraterani, izolarea pardoselii pe sol, izolarea planseului peste ultimul nivel, inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie eficienta energetic;
   • realizarea unui sistem de ventilare cu recuperare de caldura - modernizarea energetica a instalatiilor interioare.
  2. solutii tehnice care presupun asigurarea unei parti din energia necesara cladirii, din resurse regenerabile, care vor contribui si ele la realizarea obiectivului specific:
   • instalarea de panouri solare pentru asigurarea apei calde menajere necesare spitalului;
   • instalarea de panouri fotovoltaice, care vor asigura o parte din energia electrica necesara functionarii spitalului.

Grupurile tinta care vor beneficia in mod direct de rezultatele proiectului:

 • aproximativ 20.000 de pacienti / an, care vor beneficia de conditii sporite din punct de vedere al confortului termic, pe toata durata anului. Au fost preluate sugestiile pacientilor, referitoare la eficienta energetica a cladirii (temperaturi mari in saloane in perioada de vara, temperaturi necorelate cu necesarul de confort termic in perioada de iarna, infiltratiile de apa cauzate de ploile cu debite mari si la topirea zapezii, etc);
 • aproximativ 250 de personae, angajati ai Spitalului Orasenesc Buhusi, care isi desfasoara activitatea in cladirea vizata de proiect.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8