Obiectivul general al proiectului

Sprijin pentru creșterea eficienței gestionării și implementării FESI prin dezvoltarea activităților de cooperare intra și inter-regională la nivelul județelor, orașelor și municipiilor din România.

Obiectivul specific al proiectului

Îmbunătățirea mecanismelor și capacității de gestionare a FESI la nivelul beneficiarilor autorităților administrației publice locale din zona urbană și de la nivel județean.

Beneficiari proiect

320 orașe și municipii din România, municipiul București și 41 de consilii județene.

Scurtă justificare a proiectului

În cadrul programelor cu finanțare din fonduri europene implementate în România pe perioada 2007-2013 și 2014-2020 sunt multe proiecte de succes implementate la nivel local, care din lipsa promovării nu sunt cunoscute la nivel regional sau național. Posibilitățile de replicare și extindere a rezultatelor unui proiect reprezintă una din preocupările constante la nivelul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională.

Acest proiect urmărește o abordare inovativă la nivel național, care are în vedere eficientizarea procesului decizional și o mai bună gestionare a FESI în rândul autorităților administrației publice locale județene și din mediul urban, bazată pe schimbul de bune practici, dezvoltarea de competențe și cooperare între toate părțile interesate având ca subiect proiectele FESI.

Prin activitățile prevăzute în proiect, se urmăresc:

 • valorizarea și dezvoltarea expertizelor proprii locale și regionale, precum și consacrarea unor domenii de bună practică la nivel național în FESI;
 • utilizarea mai bună a experiențelor și tehnicilor de management a fondurilor europene, între localități și/sau județe din aceeași regiune sau din regiuni diferite;
 • simplificarea sistemului de implementare a proiectelor cu finanțare europeană;
 • o mai mare și mai bună accesibilitate la informații de interes public cu privire la proiectele FESI.

Rezultatele principale ale proiectului

 1. Analiza competențelor existente: identificarea situației actuale a autorităților publice locale și județene privind nevoile de dezvoltare a competențelor cu privire la gestionarea proiectelor din FESI.
 2. Analiza proiectelor implementate: identificarea tipologiilor de proiecte implementate, a altor aspecte care țin de experiența de implementare a fondurilor FESI și replicarea bunelor practici între autoritățile publice.
 3. Activități de instruire și formare pentru autorități publice locale din mediul urban și consilii județene: 3 conferințe naționale, 16 conferințe regionale, 32 de sesiuni de instruire și 32 de ateliere
 4. Dezvoltarea unui site web și a unei aplicații IT, care vor avea drept scop facilitarea schimbului de informații între autoritățile publice locale din toate regiunile țării, referitoare la proiecte implementate, bune practici, oportunități de finanțare, identificarea de parteneriate.
 5. Elaborarea a 8 portofolii regionale de proiecte pentru cadrul financiar 2021-2027: pentru fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare, se va elabora un portofoliu regional de proiecte pentru cadrul financiar 2021-2027.
 6. Elaborarea unui Ghid cu propuneri de simplificare a implementării proiectelor cu finanțare din FESI, care va conține un set de măsuri plecând de la experiența activităților curente desfășurate la nivelul ADR-urilor, precum și din experiența autorităților publice locale în calitate de beneficiari de finanțare FESI.
 7. 50 tutoriale video e-learning: Realizarea unor tutoriale video de tip e-learning, prin care beneficiarii proiectului vor avea acces permanent la instruire şi formare legată de managementul şi implementarea proiectelor, crescând astfel capacitatea acestora de a accesa şi implementa proiecte cu fonduri europene. Aceste materiale se vor regăsi permanent pe site-ul web şi platforma dezvoltată în cadrul proiectului şi vor putea fi accesate de beneficiari şi după finalizarea perioadei de implementare, asigurând astfel sustenabilitatea proiectului. Mai mult decât atât, acestea vor asigura transferabilitatea rezultatelor proiectului, de pe site-ul web al proiectului putând fi uşor accesate ulterior de către toate tipurile de beneficiari ai fondurilor europene. Cele 50 de tutoriale video vor aborda teme ce vizează managementul şi implementarea proiectelor , care vor fi corelate cu temele propuse pentru instruire şi formare în cadrul sesiunilor de instruire şi atelierelor. Conținutul va fi dezvoltat de către lectorii seminarelor de instruire, în colaborare cu echipa de management şi implementare a proiectului. În funcție de nevoile identificate, modulele principale în jurul cărora vor fi realizate tutorialele sunt:
  • Planificare strategică
  • Documentaţie tehnico-economică
  • Achiziții publice/Ajutor de stat
  • Management de proiect
 8. 2000 kit-uri informative pentru beneficiarii proiectului distribuite Pentru asigurarea vizibilității proiectului şi angajarea şi implicarea potențialilor beneficiari în livrarea rezultatelor preconizate, se va realiza un start-up kit care va fi distribuit către beneficiari din cadrul UAT-urilor urbane sau județene care vor participa la activitățile de instruire și formare propuse. Acesta va avea rol de promovare a proiectului și de atragere a beneficiarilor pentru a participa la activitățile viitoare.

Data începere proiect: 25-11-2019

Data încheiere proiect: 15-12-2023

Valoarea totală eligibilii proiect: 14.043.277,30 lei lei din care finanțare nerambursabilă, în valoarea de 13.854.092,64 lei care a fost asigurata din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.

Rezultate proiect 2019-2023


Sursă foto și text: ROREG